contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Visie op goede zorg

Onze visie op zorg

 • Patiënten respectvol behandelen en benaderen als mens, niet enkel als iemand met een probleem
 • Patiënten als persoon naar waarde schatten waarbij hun problemen ernstig genomen worden
 • De behandeling afstemmen op de persoonlijke noden van de patiënt, waarbij zowel de patiënt als belangrijke derden als partners betrokken worden in het behandel- en herstelproces
 • Patiënten zich veilig laten voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, waarbij er continu gewaakt wordt over een optimale patiëntveiligheid
 • Patiënten stimuleren tot het zelfstandig maken van keuzes
 • Aandacht hebben voor de sterke kanten en talenten van patiënten, waarbij ze aangemoedigd worden zichzelf verder te ontplooien
 • Patiënten ondersteunen in het omgaan met hun kwetsbaarheden en beperkingen, en hen helpen om beter te functioneren op verschillende levensdomeinen (wonen, werk, school, gezin, sociaal, etc.)
 • De mens benaderen in z’n totaliteit, waarbij de diagnose en behandeling gebeurt vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader
 • De deskundigheid van alle teamleden maximaal inzetten én op elkaar afstemmen via multidisciplinair teamwork
 • Onze behandelprogramma’s steeds verder optimaliseren overeenkomstig de recentste wetenschappelijke inzichten (evidence-based)
 • Een continuïteit van zorg realiseren waarbij we steeds opteren voor de minst ingrijpende en meest doeltreffende zorgvorm voor de patiënt
 • Ieders privacy respecteren en te allen tijde het beroepsgeheim garanderen
 • Als hulpverleners dagelijks het engagement aangaan ons maximaal in te zetten om onze kernopdracht te verwezenlijken!